Objawienia Matki Bożej w Fatimie były, są i będą niezwykle ważnym wydarzeniem w Kościele katolickim, nie tylko z powodu znaczenia, jakie mają dla wielu osób oraz ich szerokiego upowszechnienia na świecie, ale także przez swój ścisły związek z przesłaniem Ewangelii – o czym wspomniał św. Jan Paweł II na Krzeptókach podczas konsekracji Sanktuarium w dniu 6 czerwca 1997 roku - głębię z jaką znaczą przeżywanie wiary przez wielu katolików oraz proroczy zasięg swoich wezwań. Kościół potwierdził, że objawienia fatimskie są wiarygodne i są pomocą w zdobyciu chrześcijańskiej doskonałości.

Orędzie fatimskie jest wymowne dla ludzi wierzących wszystkich czasów; nie zostało ono zamknięte w minionej epoce, ale niesie w sobie dynamikę dla teraźniejszości i otwiera horyzonty wiary na przyszłość. Ponieważ wydarzenia fatimskie są wezwaniem dla ludzi naszych czasów, obchody ich pierwszego stulecia powinny być kolejnym narzędziem tego aktualnego apelu. Nie chodzi więc tylko o to, aby poprzez obchody zaznaczyć po prostu rocznicę pewnego przemijającego wydarzenia historycznego, którego reperkusje ograniczają się do jakiegoś momentu w przeszłości. Nie chodzi także o to, by były jedną z uroczystych okazji do celebracji Aktu historycznych Objawień ale o to, by ta celebracja dawała nadzieję na autentyczne nawrócenie i pomnożenie dobra w nas oraz tych, którzy są wokół nas. Chodzi więc o powrót do żródła – łaski początku, które daje człowiekowi moc do pokonania w sobie grzechu w wymiarze osobistym i społecznym.

Pielgrzymka papieża Benedykta XVI w maju 2010 roku, która stanowiła kontynuację wizyt jego poprzedników w Fatimie, pokazała, że w orędziu fatimskim są aspekty, które mogą być swoistym kołem napędowym ewangelizacji oraz drogą do nawrócenia i spotkania
z Jezusem Chrystusem. W związku z tym, obchody rocznicy stulecia powinny stanowić znaczący wkład w pogłębienie i aktualizację orędzia, stanowić impuls do odnowienia
i wzmocnienia wiary oraz pomoc w duchowym wzroście Ludu Bożego. Może dlatego obchody stulecia winny być – przede wszystkim i ponad wszystko – projektem duszpasterskim, który kładzie nacisk na płaszczyznę duchowości i refleksji wiary.

W związku z powyższym wydaje się, że celem celebracji fatimskich w roku Jubileuszowym winny być podjęte następujące próby;

  1. Ukazania znaczenia objawień fatimskich dla Kościoła i dla świata.
  2. Upowszechniania orędzia fatimskiego na wszystkich możliwych płaszczyznach
  3. Rozwijania refleksji dotyczącej treści orędzia fatimskiego i ukazania możliwości zastosowania go w swoim chrześcijańskim życiu.
  4. Przedstawiania propozycji wspomagających rozwój duchowości fatimskiej a także próba pogłębienia duchowości Pastuszków z Fatimy.